Regulamin Sklepu Internetowego – www.pracownia-zlotnicza.pl
I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży
  prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.pracownia-zlotnicza.pl. Sklep prowadzi
  Tomasz Włodarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRACOWNIA ZŁOTNICZA Tomasz
  Włodarczyk wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem Krakowskie Przedmieście 7, 00-068
  Warszawa NIP: 5260021036, REGON: 012596354, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  a. adres poczty elektronicznej: biuro@pracownia-zlotnicza.pl;
  b. pod numerem telefonu: +48 22 828 63 42.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.pracownia-zlotnicza.pl
  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie
  lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z
  zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia
  do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji
  jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien
  stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy
  antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
  II. Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 5. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna
  prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
  prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach
  Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 8. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może
  dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 9. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 10. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 11. Regulamin – niniejszy dokument;
 12. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z
  prezentowanych produktów;
 13. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy
  Sprzedawcą a Klientem;
 14. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,
  poz. 1204 ze zm.);
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,
  Nr 827);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
  określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 18. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
  teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub
  nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji
  1.1. lub nowszej,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 19. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania
  się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 20. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
  propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
  trzecich,
  b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w
  szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
  Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla
  Sprzedawcy,
  e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w
  zakresie własnego użytku osobistego,
  f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
  zasadami korzystania z sieci Internet.
  IV. Usługi
 21. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług,
  które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 22. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja
  następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na
  jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta
  w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania
  przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 23. Sprzedawca świadczy usługę serwisu/ naprawy Towaru.
 24. Klienci którzy dokonają serwisu/naprawy Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym otrzymują 50%
  zniżki od ceny całkowitej.
 25. Serwis/naprawa Towaru zakupionego na stronie sklepu internetowego jest płatna. Aby skorzystać z
  usługi należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej: biuro@pracowniazlotnicza.pl lub pod numerem telefonu: +48 22 828 63 42.
 26. Serwis/naprawa Towaru jest wykonywany wyłącznie wtedy, gdy został odpowiednio przygotowany
  zgodnie z wytycznymi Sprzedawcy wskazanymi w opisie usługi.
 27. W sytuacji, gdy Sprzedawca po oględzinach Towaru stwierdzi, że nie został on przygotowane lub
  zostało nieprawidłowo przygotowany, wskaże Klientowi rodzaj prac, które muszą zostać wykonane
  zgodnie z ust. 6 powyżej oraz wyznaczy Klientowi stosowny termin na ich wykonanie nie krótszy
  jednak niż 14 dni, zgodnie z art. 491 Kodeksu cywilnego. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego
  przez Sprzedawcę terminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy.
 28. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki
  każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym
  nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 29. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po
  uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem
  stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego
  terminu wypowiedzenia.
  V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 30. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
  parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu
  art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 31. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
  prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 32. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 33. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej
  Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i
  stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta
  złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty
  elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi
  oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta
  zostaje Umowa sprzedaży.
 34. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu następuje w Dniach
  roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu
  Klient powinien:
  a. podać nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego
  ilość,
  b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych
  na stronie internetowej Sklepu,
  c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce
  zamieszkania oraz adres e-mail.
 35. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest
  każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia wraz z informacją, że
  zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą
  chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 36. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za
  pośrednictwem telefonu przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 37. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na
  potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na
  adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i
  wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z
  pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 38. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  VI. Dostawa
 39. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na
  adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 40. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  b. za pośrednictwem operatora pocztowego;
  c. dostarczone do Paczkomatu;
  d. transport własny Sprzedawcy;
  e. odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 41. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni
  roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę
  Towaru.
 42. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 43. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VAT obejmującą
  dostarczane Towary.
 44. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia
  obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
  VII. Ceny i metody płatności
 45. Ceny Towarów podawane są w złotych polskim i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła
  oraz inne opłaty.
 46. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia
  rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
  Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na
  rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  b. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w
  tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu
  Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie
  w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku
  realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez
  Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  d. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po
  przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po
  otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu
  płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu
  Zamówienia).
 47. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on
  zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie,
  o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty
  z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu
  Cywilnego.
  VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
 48. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie
  stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
  oświadczenia przed jego upływem.
 49. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o
  odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 50. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy
  o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 51. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na
  adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
  Umowy.
 52. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,
  który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
  przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  b. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
  według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb;
  c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
  opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu
  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  e. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu
  do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa
  odstąpienia od Umowy.
 53. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To,
  co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 54. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
  płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
  takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny
  sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania
  rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
  zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 55. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
  oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi
  poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 56. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten
  koszt.
  IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
 57. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 58. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu
  rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 59. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie
  niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Pracownia Złotnicza, Krakowskie Przedmieście 7, 00-
  068 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: biuro@pracownia-zlotnicza.pl, numer telefonu +48
  22 828 63 42.
 60. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest
  to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres
  wskazany w pkt. 3.
 61. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 62. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
  zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
  Klienta.
  X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 63. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z
  Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Pracownia Złotnicza, Krakowskie Przedmieście 7,
  00-068 Warszawa, na adres poczty elektronicznej: biuro@pracownia-zlotnicza.pl, numer telefonu +48
  22 828 63 42.
 64. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
  zaistniałego problemu.
 65. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie
  było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W
  przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
  zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
  XI. Gwarancje
 66. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 67. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu
  na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych
  Sklepu.
  XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 68. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
  zawartej Umowy sprzedaży;
  b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
  sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a
  Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
  konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
  email porady@dlakonsumentow.pl;
  d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
  adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  XIII. Ochrona danych osobowych
  Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  XIV. Postanowienia końcowe
 69. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
  intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a
  także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować
  wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 70. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
  Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów
  Kodeksu postępowania cywilnego.
 71. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
  Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 72. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
  Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach
  Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 73. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez
  informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich
  wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich
  zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie
  będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie
  akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14
  dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji
  nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.